Cirkelledaravtal

Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31. Ett treårsavtal har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. Är du cirkelledare och undrar över avtalet kontaktar du något av fackförbunden ovan. Från januari 2020 är det arbetsgivarorganisationen IDEA som är arbetsgivarpart och förhandlar för de tio studieförbunden.

Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31

Länk till IDEA 

Länk till IDEA och särskilt avtal kring korttidsarbete med anledning av Coronapandemin 2020.

Löneavtal
Löneökningsutrymme för tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader:
2017-09-01: 2,1 %
2018-09-01: 2,2 %
2019-09-01: 2,2 %

Utrymmet beräknas per facklig organisation och per särbestämmelse.
Avtalat utrymme kan frångås om det är högst 4 medlemmar som omfattas om arbetsgivaren inte kan fullgöra den individuella lönesättningen på ett bra sätt.

Arbetsgivaren ska vara klar med löneförslagen senast 30 november 2017.

Objektsanställda och timanställda 25 – 44 %
Lönerna höjs i förhållande till lönen föregående vårtermin för objektsanställd och timanställd som påbörjar en ny anställning i samband med lönerevisionstillfället.
2017-09-01: 2,1 %
2018-09-01: 2,2 %
2019-09-01: 2,2 %

Lägsta lön för objektsanställd minst 25 % av heltid är oförändrad 168 kr per undervisningstimme inkl semesterersättning.

Allmänna villkor
Anställningsformen Pensionär (65 år) utgår ur avtalet.

Fortbildningsersättningen i avtalet om personalutveckling räknas upp med avtalat löneutrymme:
2017-09-01: 449 kr
2018-09-01: 459 kr
2019-09-01: 469 kr

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i syfte att förtydliga avtalstexten.
Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 
Bilaga 2 Ändringar allmänna villkor

Partsgemensam kommentar om tillämpningen av särbestämmelse 1
Bilaga 3 Särbestämmelse 1

Arbetsmiljö
De centrala parterna ska under avtalsperioden ta fram ett informationsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Centrala parter bistår vid förfrågan med konsultation till lokala parter i frågor om ledares/lärares arbetsmiljö.

Nytt redigerat avtal 2017 – 2020  Cirkelledaravtal 2017-2020

Nytt anställningsbevis för cirkelledare m fl ledare/lärare
Ladda ner Anställningsbevis