Verksamhetsidé

Studieförbunden, kort för Studieförbunden i samverkan, är en intresse- och branschorganisation som ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället.

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Vi agiterar för bildning och demokrati sedan 1903.

Organisationens uppdrag

Kvalitet och etik: Överenskommelsen Studieför-bundens etiska förhållningssätt gäller alla företrädare för studieförbunden och tillämpas i all folkbildningsverksamhet som bedrivs med samhällsstöd. Arbetet med etik- och kvalitetsfrågor ska bidra till att studieförbunden genomför sitt samhällsuppdrag, som anordnare av folkbildningsverksamhet, med hög trovärdighet och kvalitet. Studieförbunden i samverkan är ett gemensamt forum för dialog och erfarenhetsutbyte i dessa frågor. 

Kommunikation: Studieförbunden ska kommunicera för att stärka studieförbunden och synliggöra deras betydelse för människor och samhälle. Folkbildning är ett positivt laddat begrepp som ska förknippas med studieförbundens verksamhet. 

Studieförbunden ska uppfattas som viktiga aktörer i samhällsutvecklingen och samhällsdebatten. 

Påverkansarbete och opinionsbildning: Studieförbunden ska sträva efter att ge beslutsfattare och opinionsbildare en god kunskap och förståelse om förutsättningar, innehåll och genomförande av verksamheten i studieförbunden. Målet är att uppnå bättre möjligheter för studieförbunden att driva och utveckla sin verksamhet. 

Avtal och förhandlingar: Målet är att, i de fall det är mer fördelaktigt än om de tio studieförbunden tecknar egna avtal, träffa avtal som är gemensamma för alla studieförbund.