Om folkbildning

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ”fri och frivillig” och människor väljer själva om och när de vill delta. Alla ska kunna delta och lära utifrån sina olika förutsättningar och ges möjlighet till ett livslångt lärande. Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner och sker i studieförbund och på folkhögskolor.

Studieförbunden hävdar alla människors lika värde och välkomnar alla.

Studieförbunden erbjuder en bred, omfattande och nyskapande verksamhet
Folkbildning handlar om att skapa verksamhet utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt. Att dela ett intresse och lära mer tillsammans är grunden för många studiecirklar. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap – genom dialog, interaktion och reflektion med andra, ofta kombinerat med eget kulturutövande eller kulturupplevelser. Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla Sveriges kommuner.

De vanligaste verksamhetsformerna:
Studiecirkel
Kulturprogram
Annan folkbildningsverksamhet 

Utöver detta genomförs projekt- och uppdragsverksamhet och speciella insatser som möter samhällets aktuella behov.

”Bildning är en ständigt pågående process som… inte har något bestämt slutmål men vars resultat ändå visar sig i att den bildade människan har en förmåga att se de stora sammanhangen.” ”En sådan människa kännetecknas inte primärt av sina stora ämneskunskaper utan snarare av sin övergripande och syntetiska helhetssyn.”
Ellen Key

Tio studieförbund med tio olika profiler
Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur och samhälle. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden olika profiler. Mycket av verksamheten sker i samarbete med folkrörelser och organisationer som är samarbetsparter eller medlemmar i studieförbunden eller huvudmän för folkhögskolorna.

Allas lika värde
Studieförbunden hävdar alla människors lika värde och välkomnar alla.

Studieförbunden utgår från att alla människor har kraft och förmåga att lära, utvecklas och ta ansvar. Detta förenas med insikten om att människor kan hamna i utsatta livssituationer och då behöver extra stöd och uppmuntran för att komma vidare. Till studieförbunden är alla välkomna.

Vi lever i mångfaldens samhälle och i studieförbunden möts olikheterna. Det är inte alltid dessa möten uppstår av sig själv, vilket är en av studieförbundens utmaningar. Att skapa sammanhang där människor kan mötas i respekt och erkänsla av varandras likheter och olikheter betyder mycket för att stärka sammanhållning och gemenskap i samhället. Inom folkbildningen utövas demokrati i praktiken, genom att deltagarna tar ansvar för sina studier och ofta lär utifrån samhällsengagemang och en önskan om att uttrycka sina åsikter.