Medlemskap

Via EAEA har folkbildningen i Europa en tydlig företrädare i Bryssel

Studieförbunden är en av tre medlemmar i Folkbildningsrådet.
De andra två är:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Enligt stadgarna är det Folkbildningsrådets uppgift att för medlemmarnas räkning uppfylla de krav som regering och riksdag ställer för att de tio studieförbunden och folkhögskolorna ska ha rätt till de statsbidrag som de tilldelas för att bedriva sin verksamhet. Folkbildningsrådet svarar också för de uppgifter som de tilldelas av sina medlemmar. På Folkbildningsrådets webbplats hittar du bland annat sidor med statistik, rapporter och utredningar.

Internationellt
Tillsammans med de nordiska systerorganisationerna bildar Studieförbunden Folkbildning Norden, som har årliga möten för att dela erfarenheter och utvecklas tillsammans. Under 2016 och 2017 samarbetade nätverket kring projektet Modeller för mottagning av nyanlända, som genomfördes med stöd från Nordiska Ministerrådet och även i samverkan med NVL och Mimer. Mer information om projektet och material för fördjupning och spridning finns i Nordiska Ministerrådets materialbank.

Studieförbunden är medlem i EAEA (European Association for the Education of Adults), en europeisk paraplyorganisation med huvudkontor i Bryssel. EAEA samlar 142 organisationer från 44 länder. EAEA arbetar med påverkan gentemot de europeiska institutionerna; parlamentet, kommissionen och rådet. Via EAEA har folkbildningen i Europa en tydlig företrädare i Bryssel.

Studieförbunden är också medlem i den globala organisationen för folkbildning och vuxenutbildning ICAE, International Council for Adult Education.