Materialbank

 • Ämne:

 • Typ av material:

 • Format

 • Språk:

Resultat

Händer handslag

Studieförbundens gemensamma överenskommelser

 • Studieförbundens gemensamma överenskommelser
 • Studieförbundsgemensamma överenskommelser
 • pdf
 • Svenska

Styrelsen för Studieförbunden fastställde vid sitt sammanträde den 8 maj 2020 följande dokument:
– Studieförbundens etiska förhållningssätt
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om anordnarskap
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om kulturprogram
– Grundläggande cirkelledarutbildning
Dessa dokument är komplement till Folkbildningsrådets dokument, Statsbidrag till studieförbund 2020, Villkor och fördelningskriterier.

Den 19 februari 2020 fattade Studieförbunden beslut om två nya överenskommelser; Gemensam överenskommelse mellan studieförbund för samarbeten med föreningar och andra samarbetsparter samt Överenskommelse om tillämpning av tillgänglighetsbidraget, som också gäller tillsvidare.

Verksamhetsberättelse

Studieförbundens roll som demokratibärare och sammanhållande kraft går som en röd tråd i
vår opinionsbildning och har utgjort den argumentation med vilken vi fört fram
medlemmarnas gemensamma budskap.

Framsida folder om de tio studieförbunden och folkbildning.

Det börjar med en cirkel

 • Folkbildning
 • Skrift
 • pdf

Det börjar med en cirkel – studieförbunden bär demokratin, en skrift om folkbildning, folkbildningens roll för individ och samhälle, statistik och de tio studieförbundens verksamhet. (2019).

Vi erövrar demokratin varje dag

Vi erövrar demokratin varje dag

 • Demokrati
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Folkbildning, fackliga utbildningar och arbetsplatsförlagt lärande har setts som fullgod bildningsbakgrund för politiska ämbeten. Sverige har kallats en studiecirkeldemokrati och detta återspeglas ännu i dag i utbildningsbakgrunden hos förtroendevalda. (Från 2017)

Bildningstrender 2018

Bildning behövs för en levande demokrati

 • Folkbildningspolitik
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. Valåret 2018 noterade vi att bildningstörsten var stark men att inte alla kände sig delaktiga i samhället.

Varför minskar det?

 • Folkbildningspolitik
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Under lång tid har kommunernas generella anslag till studieförbunden minskat avsevärt. Hur kan minskningen förstås och förklaras? Frågan står i fokus för denna rapport. (Från 2018)

Första länken

 • Etablering
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor. Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet. (från 2018)

Basen i svenskt musikliv – studieförbundens musikrapport 2019

 • Kulturpolitik
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Varje år samlas runt 90 000 personer för att spela populärmusik tillsammans inom något av de tio studieförbunden. Över hela Sverige erbjuder de tio studieförbunden replokaler, coachning, instrument, studiotid och kurser för att göra det möjligt för fler att spela musik, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. (från 2019)

Verksamhetsberättelse 2016

 • Styrdokument
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Vårt gemensamma arbete med folkbildning med asylsökande är den fråga som haft störst utrymme under året. De tio studieförbunden byggde upp en omfattande och väl fungerande verksamhet med asylsökande över hela landet. Värdet av den insatsen nådde ut brett och vi mötte ett starkt gensvar från myndigheter, politiker och andra organisationer. Det lade en god grund för att arbetet som ledde till att vi fick besked om resurstillskott flera gånger under året.

Vägar till framgång

 • Folkbildningspolitik
 • Skrift
 • pdf
 • Svenska

Studieförbunden och kommunerna – tillsammans för bildning.
Goda relationer mellan studieförbunden och kommunerna är en viktig del i ett lokalt förankrat folkbildningsarbete. Samarbetet fungerar väl på de flesta håll, men det finns utrymme för förbättringar. Dialogen behöver hållas levande och utvecklas. (Från 2014).